Uploaded on 10th January, 2011ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ - ਤੂੰਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ.

loZ lka>hokyrk ds vxznwr o

ekuork ds vorkj & Jh xq#ukud nso th

 

fgUnq dgs rks ekfj,] eqlyeku Hkh ukWa;]

iat rr nk iqryk] ukud esjk ukWaoA

 

bl :i esa viuk ifjp; Hkyk dkSu nsrk gS ?tjk dYiuk djds ns[ksa fd cpiu esa gh okLrfod ^lPps lkSns* dk eeZ le> pqds] fnO; vkRek vkSj viuk ifjp; ns jgs gSa] ek= ikWap rRoksa ds iqrys ds :i esaA ;g rks fouezrk dh ijkdk"Bk gSA

 

HkkjrHkwfe dk ;g lkSHkkX; gS fd ;gkWa ix&ix ij ,sls ekuojRu fc[kjs iM+s gSa tks viuh vkfRed fnO;rk ds izdk'k ls fo'o Hkj dks izdkf'kr fd;s gq, gSaa izkr% Lej.kh; Jh xq# ukud nso th egkjkt] ,slh gh fnO; foHkwfr gSa] tks vius lgt thou ls viuh f'k{kkvksa dks tulk/kkj.k ds chp Qsykrs jgsA

 

Jh xq# ukud nso th dk tUe 15 vizSy lu~ 1469 bZ] esa dkfrZd iwf.kZek ds fnu ykgkSj ls iUnzg dksl nwj ryoaMh uked xkWao esa gqvk FkkA bl LFkku dks vc ^uudkuk lkgc* dgk tkrk gSA ukud th ds firk egrk dkyw pUn iVokjh ds ?kj ekrk r`Rrk th ds mnj ls gqvkA fdonUrh gS fd tUe ds le; vke f'k'kqvksa dks HkkWafr ukud jks;s ugha gS] cfYd gWal jgs FksA mudh tUei=h ns[kdj T;ksfr"kh us dgk Fkk& “bl ckyd ds pj.kksa esa lkjk lalkj >qdsxkA fgUnw vkSj eqlyeku& nksuksa leqnk;ksa ds yksx bldk vknj djsaxsa” buds firk csnh [k=h Fks rFkk gkfde jk; cqykj ds iz/kku deZpkjh FksA

 

ukud dk i<+us&fy[kus esa fcYdqy eu ugh yxkrk FkkA firk us le>k fd iq= fof{kir gks x;k gSA bykt ds fy, oS| cqyk;k x;k rks ukud us oS| ls dgk] “ge rks vius bZ'oj ds Hkä gSaA rw fdls nok fiyk,xk?” os izpfyr deZdkaMksa ds fo#) FksA tc muds ;Kksiohr /kkj.k djkus dh rS;kjh gqbZ rks mUgksausa iafmr th ls dgk& “n;k Hkko dh dikl ls lUrks"k dks lwr dkrdj] mlesa lR; ikyu dk cV nsdj] lnkpkj dh xkWaB nh tk;s rc vlyh ;Kksiohr rS;kj gksrk gSa ;fn ,slk tusÅ vkids ikl gks rks vki Hkh /kkj.k dfj, vkSj eq>s Hkh igukb,A”

 

,d ckj firk us ukud dks pkyhl #i;s nsdj dqN lkeku ykus ds fy, cktkj Hkstk vkSj dgk & “[kjk lkSnk djuk rkfd dqN ykHk gksA” ,d ukSdj ds lkFk ukud ykgkSj ds fy, jokuk gq,A ekxZ esa rhu fnu ls Hkw[kh&I;klh lk/kqvksa dh ,d Vksyh fey xbZA mUgksaus mu lk/kqvksa dks Hkkstu djkus esa gh lkjs #i;s [kpZ dj fn;s vkSj [kkyh gkFk ?kj ykSV vk,A ?kj ykSVdj mUgksaus firk th dks lc gky lquk;k vkSj dgk fd tks lkSnk vkt eSaus [kjhnk gS mlls vf/kd [kjk vkSj ^lPpk lkSnk* vkSj dksbZ ugha gks ldrkA bl izdkj mUgksaus vius firkth dks ekuo ek= dh lsok dh egÙkk le>k;hA

 

bl ckr ij firk th cgqr Øq) gq, blls budh cfgu ukudh th dks cgqr nq[k gqvk D;ksafd os vius HkkbZ dks cgqr izse djrh FkhA laor~ 1541 esa ukudh th vius ifr t;jke th dh vkKk ls vius HkkbZ ukud th dks Hkh lqyrkuiqj esa vius ?kj ij gh ys vk;haA ;gkWa lc yksxksa ds dgus ij laor~ 1542 esa ukud th us uokc nkSyr [kkWa yksnh ds eksnh[kkus dh lsok laHkky yhA laor~ 1544 esa 24 tsB dks vkidk fookg HkwypUn th dh lqiq=h lqy{k.kh nsoh th ds lkFk gqvk] ftuls vkids nks iq= ckck Jh pUn vkSj ckck y{eh nkl mRiUu gq,A cM+s iq= Jh pUn th us mnklh lEiznk; dks tUe fn;kA

 

;|fi ukud th eksnh[kkus esa lsok djrs Fks] rFkkfi eu mudk bZ'oj dh vksj gh jgrk FkkA fdruk gh lkeku vki dbZ ckj eq¶r ckWaV fn;k djrs Fks] ijUrq bl ij Hkh fglkc&fdrkc lc Bhd jgrkA dksbZ lkeku] tkWap djus ij dHkh ?kVk gqvk ugha fudyrk FkkA ,d fnu laor~ 1554 esa vkVk rksyrs le;] ,d] nks] rhu fxurs gq, tc rsjg ij igqWaps rks ^rsjk* vFkkZr~ EkSa ^rsjk gwWa* ds HkkokFkZ esa ,sls rYyhu gq, fd lekf/k yx x;h vksj rsjk&rsjk dgrs&dgrs lcdk lc vkVk rksy MkykA

 

yksxksa ds f'kdk;r djus ds ckn uokc dks ;g ?kVuk irk pyh rks gSjku gks x;k vkSj lskpus yxk fd bl rjg rks og cckZn gks tk,xk ckn esa tkWap dh x;h rks iwjk lkeku lgh fudyk cfYd lkr lkS vkB #i;s xq# th ds gh cdk;k fudys] ftUgs muds dgus ls nhu&nqf[k;ksa esa ckWaV fn;k x;k ysfdu ukud th us fQj og ukSdjh NksM+ nhA okLro esa ukud vc dsoy ukud gh u jg x;s Fks] og ukud ls vc xq# ukud gks pqds FksA vius fpr esa fopkj dj vkius fu'p; dj fy;k fd vc eq>s vius vUr% izdk'k }kjk txr ds vU/kdkj dk fouk'k djuk gSA ;g Hkh lksp fy;k fd ?kj cSBdj mins'k djus ls lalkj dk iw.kZ midkj ugha gks ldrk blfy, }s"k&bZ";kZ] oSj&fojks/k vkfn dh izp.M vkx ls tyrh gqbZ l`f"V dks bZ'oj ds ve`r uke dh o"kkZ }kjk 'kkfUr iznku djuh gksxhA ;g dk;Z djus ds fy, vkius ckyk o ejnkuk dks lkFk ysdj laor~ 1554 esa ns'kkVu vkjEHk dj fn;kA

 

Jh xq# ukud nso th pkj ;k=k,a izfl) gSA izFke ;k=k esa xq# th igys ,seukckn x;s vkSj ogkWa ds ,d c<+bZ HkkbZ ykyks ds ?kj jgdj NqvkNwr dk Hkze nwj fd;kA HkkbZ ykyks dks 'kq) Jethoh le>dj mlds ?kj esa eksVs vukt dh jksVh [kkbZ] fdUrq efyd Hkkxks ds ;K esa u x;s] u ml dk lqLoknq Hkkstu [kk;k] D;ksa fd og /ku ikiksa }kjk vftZr FkkA xq# th dk vk'k; tkudj efyd Hkh mudk f'k"; gqvkA ,seukckn ds ckn rk# uked ,d Hkä vkids n'kZu dks vk;kA mldh vlk/kkj.k cqf)eÙkkiw.kZ ckrsa lqudj xq# th cksys] “HkkbZ! rqe gks rks NksVh mez ds ijUrq ckrsa djrs gks cM+s&cw<+ksa dh lhA

 

HkkbZ rk# mlh fnu ls ckck cqM~<k ds uke ls izfl) gks x;sA fQj xq# th dq#{ks= gksrs gq, gfj}kj igqWaps vkSj ogkWa ds i.Ms&iqjksfgrks dks vkius fofp= <ax ls le>k;k fd firjksa dks ty nsuk vKku dk lwpd gSA ikuhir] nsgyh] ihyhHkhr] dk'kh] iVuk] x;k vkfn LFkkuksa esa lPps /keZ dk izpkj djrs gq, txUukFk iqjh igqWaps vkSj djrkj dh lPph vkjrh dk mins'k fn;kA ;gkWa ls xq# th :gsy[k.M ds jkLrs gksrs gq, laor~ 1561 esa iatkc okfil igqWapsA

 

nwljh ;k=k ¼l- 1561&1568½ xq# th us if'pe dh vksj dhA fcyksfpLrku gksrs gq, eDdk igqWaps vkSj ;g lUns'k fn;k fd ijekRek gj fn'kk esa gS blfy, fdlh ,d fn'kk esa ijekRek dks lhfer le>uk mfpr ughaA ;gkWa ls enhuk equOojk tkdj jkse] cxnkn] bZjku vkfn esa lR; lans'k nsrs gq, da/kkj] dkcqy vkfn esa lR; uke dk lnqins'k nsrs gq, glu vCnky fuoklh oyh da/kkjh dk vfHkeku pwj fd;kA

 

pkSFkh ;k=k ¼laor~ 1572&1579½ esa] vki us fljekSj] x<+oky] gsedqaV] xksj[kiqj] flfDde] HkwVku] frCcr vkfn LFkkuksa ij ^okgsxq#* ijekRek dh vuU; mikluk n`<+ djk;hA blh ;k=k esa la- 1578 esa] ckcj ds vkØe.k ds le;] vki dks Hkh fnYyh ds ckn'kkg fldUnj yks/kh }kjk dSn dj fy;k x;kA ogkWa igys gh vusd lk/kq&lUr ekStwn FksA xq# th rFkk vU; lUrksa dks rhu eu vukt ihlus dks ns fn;k x;kA lk/kq&lUr ;g ns[kdj ?kcjk;s ijUrq xq# th us mUgsa cs[kVds lksus dks dgkA dgrs gSa fd vxy fnu losjs T;ksa gh xq# th us ,d 'kCn xk;k] lHkh pfDd;kWa Lor% gh pyuh 'kq# gks x;haA ;g lekpkj tkudj ckn'kkg Lo;a ?kVukLFky ij vk;k vkSj lc dqN viuh vkWa[kksa ls ns[kdj pfdr gks x;kA mlus xq# th ls {kek ;kpuk dh vkSj lcdks rqjUr fjgk dj fn;kA ckn esa bczkfge yks/kh us Hkh ,d ckj mUgsa tsy esa Mkyk ijUrq xq# th dh f'k{kk ls izHkkfor gksdj ckcj us xq# th rFkk muds lkFk dSn vU; lc lk/kqvksa dks NksM+ fn;kA

 

cxnkn ds [kyhQk dks Hkh xq# th us le>k;k fd vikj /ku&nkSyr ejus ij mlds lkFk ugha tk,xhA [kyhQk dh vkWa[k [kqy xbZaA mlus viuh lkjh nkSyr xjhcksa esa ckWaV nhA fonk gksrs le; mlus xq# ukud dks ,d pksxk HksaV fd;kA dgrs gS og pksXkk vc Hkh Msjk ckck ukud esa lqfj{kr gSA

 

xq# ukud nso th ds mins'k nsus dk <ax fofp= rFkk uohu FkkA os bl <ax ls mins'k nsrs Fks tks fctyh dh rjg vlj djrk FkkA eDdk igqWapdj xq# th dkck dh vksj iSj djds lkS x;sA tc dkth Øksf/kr gqvk rks xq# th us dgk& “HkkbZ [k+Q+k gksus dh D;k ckr gS] ft/kj vYykg dk ?kj u gks vki esjs iSj m/kj dj nhft;sA” dg+rs gSa d+kt+h us xq# th ds iSj ft/kj dks fQjk,] dkck Hkh m/kj gh fQj x;kA ,slk y+xrk gS fd xq# th ds okD; ls dkth dk Hkze nwj gqvk vkSj mls ,glkl gks x;k fd vYykg rks gj dgha gSA

 

la- 1579 esa 25 o"kZ Hkze.k djus ds ckn xq# th djrkjiqj jkoh esa ¼ftls mUgksaus la- 1561 esa Lo;a vkckn fd;k Fkk½ jgus yxs vkSj Hkfä jl ds lnkozr ds lkFk&lkFk vUu dk yaxj Hkh lc yksxksa ds fy, tkjh dj fn;kA blh o"kZ xq# th ds ekrk&firk dk Hkh nsgkUr gqvkA

 

laor~ 1587 esa vki vpy oVkyk vkSj eqyrku x;s ogkWa fl)ksa ls xks"Bh dh vkSj mUgsa ijekRek ds ekxZ ij yxk;kA

 

;g crykus ds fy, fd xq#in dk vf/kdkjh dksbZ Hkh egku O;fä gks ldrk gS] xq# th us viuh xíh ,d ;ksX; f'k"; Jh vaxn th dks nh vkSj ¼blds i'pkr~½ 23 vklkst ¼lqnh 10½ la- 1596&22 flrEcj lu~ 1539 dks czã esa lekWa x;sA vkidh ¼'kkjhfjd½ vk;q 70 o"kZ 5 eghus 7 fnu dh gqbZA tiq th] iêh;vkjrh] vksadkj] fl)xks"Bh vkfn vkidh jfpr ckf.k;kWa gSaA tiq th lkfgc esa mUgksaus fy[kk gS&

 

bd vksadkj lfruke djrk iqj[kq fujHkm fujoSjA

vdky ewjfr] vtwuh] lSHka] xq# izlkfnAA

 

ijekRek dh fo'ks"krk,a crkrs gq, dgrs gSa & ;g ,d gSA bldk uke lR; gSA lcdk drkZ gSA fuHkZ; o fuoSZj gSA ,slh ewfrZ ftldk vdky ugha vFkkZr~ eqR;q UkghaA vtwuh vFkkZr~ ;ksfu;ksa esa ugh vkrkA lSHka vFkkZr~ Lo;aHkw ¼Lo;a mRiUu½a ;g xq# dk izlkn gS vFkkZr~ xq# dh d`ik ls izkIr gksrk gSA

 

Jh xq# ukud nso th dk bZ'oj esa vVy fo'okl FkkA os nwljksa dh lsok djus ij Hkh tksj nsrs FksA lHkh bUlkuksa dks ,dleku ekurs FksA os dgk djrs Fks&

 

tkigq tksfr u iwNgw tkrh] vkxS tkfr u gsA

 

vFkkZr~ tkfr O;oLFkk O;FkZ dh ckr gSA T;ksfr O;oLFkkgh Js"B] vkfRed ,d ijekfFkZd gSA blh ls yksd&ijyksd izdkf'kr gksrs gSaA

 

Jh xq# ukud nso fl[k iUFk ds izFke xq# FksA muds ckn ukS xq# vkSj gq,A fl[k iaFk ds ikWapos xq# Jh xq# vtqZu nso th us xq# ukud nso th ,oa vU; xq#vksa&lUrksa dh okf.k;ksa dk laxzg fd;k tks ^Jh xq# xzUFk lkfgc* ds uke ls izfl) gSA v/;kRe txr esa bls cgqr lEekfur n`f"V ls ns[kk tkrk gSA

 

ewyr% Jh xq# ukud nso th ekuork ds elhgk Fks rFk uj&ukjh dks leku ekurs FksA mUgksaus /keZ o tkfr;ksa ds Hkzeksa dks euksa ls fudkydj lka>hokyrk ds Hkko dks egÙkk nhA os fo'kq) v/;kRe ds izrhd FksA muds egku vkpj.k ls lekt lq/kkj Lor% gh gksrk pyk x;kA os rks izHkq ds vUkU; mikld vkSj leFkZ ln~xq# FksA

 

dfri; yksx ;g Hkh ekurs gSa fd Jh xq# ukud nso th dks Lor% gh Kku izkIr gqvk Fkk] vFkkZr~ mudk dksbZ xq# ugha Fkk ysfdu mUgksaus Lo;a dgk gS &

 

dgq ukud xqj fcu ugha lw>S]

gj lktu lcds fudV [kM+kA

 

dgrs gSa fd ijefirk ijekRek rks lcds fudV [kM+k gS ysfdu xq# fcuk bldk Kku ugha gksrkA blls ,slk yxrk gS fd vo'; mUgsa Hkh fdlh xq# ls czãKku dh nkr izkIr gqbZ gksxhA dqN fo}ku ;g Hkh ekurs gSa fd muds xq# dk uke lUr js.k FkkA rdZ rks blh rF; dks leFkZu djrs gSaA

 

 

;FkkFkZ pkgs tks Hkh gks] ;g ckr fuf'pr gS fd Jh xq# ukud nso th us deZdkaMksa o vkMEcjksa esa QWals yksxksa dks ,d vdky iqj[k ¼ijekRek½ ls tksM+kA tkfr&/keZ&lEiznk;fofgu ekuo lekt dh LFkkiuk dhA mUgksaus ftl ekuork ds fy, fujUrj iz;kl fd;s vkt Hkh mlds fy, dk;Z fd;s tkus dh cM+h vko';drk gSA

 

Source Book : Hamare Sant Mahapurush, writer : Ram Kumar Sewak, Delhi

 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ, कृपया अपने विचार सांझा करें.
Comments: 8
 • #8

  Ashu Kukkar (Wednesday, 25 January 2012 07:27)

  nice & true

 • #7

  link to fonts (Saturday, 14 January 2012 23:35)

  http://www.maanavta.com/fonts/

 • #6

  paramjit singh (Saturday, 14 January 2012 19:23)

  plz send link for troodon devnagri fonts

 • #5

  Hindi Font : TROODON DEVNAGRI (Wednesday, 11 January 2012 11:34)

  Hindi Font : TROODON DEVNAGRI

 • #4

  paramjit singh (Wednesday, 11 January 2012 10:51)

  i can't read which fonts are used

 • #3

  Harkirat Singh, Delhi (Wednesday, 11 January 2012 02:49)

  ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ : 1421 )

 • #2

  harsimrat, khanna ludhiana (Tuesday, 10 January 2012 02:10)

  bahut wadhiya ji, sikh panth baare hor v mateiral pao ji.

 • #1

  Pirthipal Singh, Moga, Punjab (Tuesday, 10 January 2012 02:09)

  Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru

Free Hit Counters