Readers/VisitorsWeb Site Hit Counters

uploaded on 4th February, 2012, time : 11:50 a.m.

website को LIKE करने के लिए धन्यवाद्!

You may also Click on the following images to read editorial

Page 1

Click Here to Read

Page 2

Click Here to Read

Page 3

Click Here to Read

Shri Ram Kumar Sewak Ji
Shri Ram Kumar Sewak Ji

lEikndh;

fdl vksj tk;sa\

 

 

fiNys fnuksa fdlh O;fDr dk nqOZ;ogkj eq>s cgqr nq[kh dj x;kA og cgqr vkifRrtud yxkA eq>s gh ugha esjs vU; lgdfeZ;ksa dks Hkh] exj eSa dksbZ vkifRr trk ugha ik;kA euksefLr"d esa fujadkjh ckck th ds bl izopu dk ncko Fkk fd ge rks Realised soul gSa] vFkkZr~ tks vuqHkwfr;qDr vkRek gSa] mUgsa vius O;ogkj esa bl ckr dk /;ku j[kuk pkfg,A

 

mi;qZDr nqOZ;ogkj ds lEcU/k esa ftlls Hkh FkksM+h ppkZ gqbZ og dg jgk Fkk fd&^^;g rks vkneh gS gh xyrA blus vkidh csbTtrh dh gS blfy,] vkidks bls mfpr tokc nsuk gh pkfg, FkkA**

 

vki bldk og nqOZ;ogkj Hkh Hkwy x;s tks mlus nl&iUnzg o"kZ igys fd;k FkkA og rks blls Hkh T;knk vkifRrtud FkkA**

 

eq>s Hkh ;g ckr t¡ph D;ksa fd lpeqp mldk iqjkuk vkifRrtud O;ogkj eSa Hkwy pqdk FkkA ml fglkc ls rks eq>s okdbZ vkifRr trkuh pkfg, FkhA vc eSa ln~xq: ckck th dh vuqHkwfr;qDr vkRek okyh fn'kk Hkwydj lgdfeZ;ksa ds ^tSls dks rSlk* okys fopkjksa ls lger gks x;k FkkA

 

vxys fnu eSaus ;kstuk cukbZ fd eSa mls ekdwy tokc nwaxkA fQj og vxj eq>s ,slk dgsxkk rks cnys esa& ^eSa mls ,slk dgwaxkA mlds lkFk Hkfo"; esa dksbZ Hkh Hkkxhnkjh ugha d:axkA* ;gk¡ rd fd vf/kdre lhek rd igq¡p tkus dh ;kstuk Hkh eSaus cuk yhA nwljs 'kCnksa esa dgsa rks mlls my>us ds fy, eSaus ,d tky lk cqu fy;k FkkA

 

bl ?kVuk dks O;rhr gq, ,d lIrkg chr pqdk gSA [kwc lkspus ij Hkh ml O;fDr ls vc rd dksbZ fookn ugha dj ik;k gw¡A

lkjk tky cquk dk cquk jg x;kA lkjh ;kstuk /kjh dh /kjh jg x;h D;ksa fd ,sls cgqr lkjs dk;Z djus dks Fks] tks fookn vkxs c<+kus ls T;knk egRoiw.kZ FksA izkFkfedrk dh lwph esa ml fookn dk LFkku dkQh uhps FkkA vc rks og fookn T;knk ;kn Hkh ugha jgk D;ksa fd ,sls ekeyksa esa esjh ;knnk'r dqN detksj gSA


;g lc lqukus dk esjk vk'k; ;g gS fd gks ldrk gS fd vkids lkFk Hkh dHkh ,slk gksrk gksA bZaV dk tokc iRFkj ls nsus dh bPNk gksrh gksA ;g vlEHko ugha gSA fdlh ls izse rFkk fdlh ls uQjr dk flyflyk vkt dk ugha gSA ,slh ifjfLFkfr;ksa esa dSlk O;ogkj fd;k tk;s bl lEcU/k esa egkRek xka/kh us dgk Fkk fd vPNk dke djus esa dHkh Hkh foyEc ugha djuk pkfg,A mls rqjar dj Mkyks vkSj udkjkRed dke dks ges'kk dy ij Vkyrs jgksA

 

bl lEcU/k esa ;g izlax Hkh /;ku esa vk jgk gS&

,d ckj vczkge fyadu ds ,d ea=h us muls fdlh O;fDr dh [kwc vkykspuk dhA fyadu us ea=h ls dgk fd vius ;s Hkko ,d dkxTk+ ij fy[kdj mls Hkst nksA ;g lqudj ea=h egksn; vius os udkjkRed fopkj fy[kus cSB x;sA tc os fy[k pqds rks fyadu ls cksys fd bl dkxt+ dks vc Hkst nw¡\ fyadu us muls dgk fd bls ,d ckj nqckjk i<+ksA ea=h us nqckjk mls i<+k] vc mudh euksfLFkfr cny pqdh FkhA Hkhrj dh uQjr ml dkxt ij vk pqdh Fkh vkSj os [kqn dks gYdk eglwl dj jgs FksA vc fyadu us [kqn og dkxt i<+kA os cksys ^bls Hkstksxs\* ea=h cksys& vki tSlk dgsaA fyadu us dgk& iwjh uQjr bl dkxt ij mrj pqdh gS blfy, bls dwM+snku esa Qsad nksA

 

cfyZu dh nhokj tc rksM+h x;h Fkh rc ogk¡ fdlh us fy[kk Fkk fd ;g nqfu;k nhokjksa ds fy, cgqr NksVh gSA

 

dksbZ Hkh nhokj tks vyxko iSnk djrh gS uQjr ls 'kq: gksrh gSA


fujadkjh ckck th vius izopuksa esa dgrs gSa&

,d mez Hkh de gS eksgCcr ds fy,]

yksx oDr dSls fudky ysrs gSa uQjr ds fy,A

 

vDlj ge ckrsa rks eksgCcr dh djrs gSa ysfdu tc pquus dk oDr vkrk gS rks uQjr ds i{k esa pys tkrs gSa D;ksa fd gekjk vgadkj gesa mlh vksj ys tkrk gSA

 

,slh ifjfLFkfr;ksa esa fodYi ;gh gksrk gS fd ;k rks ge vuqHkwfr;qDr vkRek dh rjg O;ogkj djsa vFkok cgqer dh lykg ekurs gq, ruko iSnk djus dh Bku ysaA ml ea=h dk O;ogkj vuqHkwfr;qDr vkRek dh rjg blfy, gks ik;k D;ksafd mudh laxfr vczkge fyadu ds lkFk Fkh tks fd cgqr egku O;fDr FksA

 

O;fDr dks ges'kk egku O;fDr;ksa dk lax djuk pkfg,A blls ge lgh i{k dk p;u djus esa pwd ugha djsaxsA


iz'u ;g gS fd ge pqurs D;k gSa\ vk/;kfRed ekxZ ¼'kkfUriw.kZ laokn½ dks pqurs gSa ;k fookn dks\ oSj dks pqurs gS ;k 'kkfUr dks\ ?k`.kk dks pqurs gSa ;k izse dks\ pquko gekjk viuk gS vkSj ifj.kke mlh ds vuqlkj fu/kkZfjr gSA

 

gks ldrk gS fd fdUgha ifjfLFkfr;ksa esa izse ds cnys izse ugha Hkh fey ik;s¼D;ksa fd½ Qwy dks ;fn dksbZ O;fDr dhpM+ esa Qsad ns rks mlds lkjs xq.k dhpM+ ds izHkko ds dkj.k fujFkZd yxus yxsaxs ysfdu rc Hkh og dhpM+ ds lkFk dhpM+ ugha gksxk] jgsxk Qwy ghA

ml voLFkk esa tc fd izse ds cnys esa izse ugha fey jgk rc Hkh ân; dks ;g lqdwu rks jgsxkk fd eSa vius xq: ds opuksa dk ikyu rks dj gh ik jgk gw¡] bldk vFkZ gS fd eq>s mudh d`ik feysxh ghA ;g lqdwu ?k`.kk ds ruko ls yk[k ntsZ csgrj gSA

 

xq:&ihj&iSx+Ecj] lUr egkRek vkt rd yksxksa ds fnyksa esa thfor gSa D;ksa fd mudk pquko Bhd FkkA mudk foosd lnk tkxzr jgk blhfy, fdlh dh Hkh ckrksa esa vk;s fcuk mUgksaus Realised soul¼vuqHkwfr;qDr vkRek½ okyk vkpj.k fd;kA

 

thou esa dne&dne ij pkSjkgs feyrs gSaA }U} gksrk gS fd fdl vksj tk;sa\ ml le; my>us dh izcy lEHkkouk gksrh gSA ml le; foosd &psruk dh t:jr iM+rh gSA

 

n`<+fu'p; ls lgh ekxZ ij dne c<+k;k tk,] vuqHkwfr;qDr vkRek okyk O;ogkj fd;k tk, rks lUrksÔ /ku dh izkfIr vFkkZr~ ekuo thou dh lQyrk lqfuf'pr gSA

jke dqekj ^lsod

rksewak@yahoo.co.in

www.pragatisheelsahitya.jimdo.com

 

कृपया अपने विचार सांझा करें.

Comments: 16
 • #16

  suparna (Tuesday, 23 December 2014 00:49)

  i want this type of man

 • #15

  lovin (Thursday, 12 September 2013 23:31)

  Thanks
  Apka lekh sachmuch bada hi anokha or sundar.

 • #14

  sandesh kumar vishwakarma (Sunday, 11 March 2012 22:25)

  DhanNirankar Ji
  Bahut hi Prernadayal bichar Hai mahatma ji.

 • #13

  pragatisheelsahitya (Saturday, 11 February 2012 11:00)

  Dhan Nirankar Ji

 • #12

  mamta kumari (Tuesday, 07 February 2012 01:07)

  thanks

 • #11

  Rajendra Prasad (Tuesday, 07 February 2012 00:44)

  DHAN NIRANKAR JI !!!!

  DATA RAMAT KARE KI MAHAPURUSH KI BATO PER CHAL SAKU

 • #10

  varinder kumar (Monday, 06 February 2012 23:26)

  dhan nirankar ji!!!!

  dataar rehmat kare !!!!

 • #9

  REKHA ARORA (Monday, 06 February 2012 03:24)

  Dhan Nirankar Ji, mahapursho, bahot hi sunder likha hai aapne, Hum sabko ye aachran zindagi me apnana chahiye. Ye sab mushkil tohai lekin man me kahi sukun bhi rehta hai ki mujhse kuchh galat nahi hua. Baba Ji, Pls bless all of us your precious blessings.

 • #8

  Samresh Kumar, Jamshedpur, Jharkhand. (Monday, 06 February 2012 01:22)

  Dhan Nirankar Ji. Bahoot hin Prernadaayee article likhi aap ji ne. Ye ghatna to lagbhag har aadmi ke jiwan mein ghat-ti hin hai, magar uska reaction kis prakar se hona chahiyem ye aapji ne apne lekh mein bahoot hin sundar tarike se bayaan kiya hai. Babaji aap ji kalam ko aour bhi majbooti pradan kare taki aapji ki kalam yun hin ham sabhi ko marg pradarshit karti chali jaye.

 • #7

  shaku (Sunday, 05 February 2012 22:18)

  dhan nirankar ji
  bhaut hi ache bhav aap ji ne pardaan kiye. kuki kuch aesi hi dasha meri bhi ho jati hai jab maanmat gurmat par havi ho jati hai. par aap ji ke vachan ki yeh yaad rehe ki"mane guru ki baat manani hai aur guru ko kush karna hai" daasi ardas karti hai hi aap ji ke yeh vachan hamesha yaad rehe taki jeevan gurmat ke anusar jee pau
  dhan nirankar ji for seeking blessing

 • #6

  Bhupinder Kumar Sethi (Sunday, 05 February 2012 05:22)

  Insan ke vivek ko jagrat karne ke liye yeh editorial bahut badia he BABA JI ke ashirwad se aap ki kalam aur jaur pakde yehi ardas karta hun DNG

 • #5

  Ravneet Singh (Saturday, 04 February 2012 12:02)

  Bahut acha laga padke daas ko. daas ise jeevan mein dhalne ki koshish karega. ashirwad do k daas ise apne jeevan mein dhaal sake aur Baba ji ki sabhi sikshaon ko apna sake.

 • #4

  ramesh kumar (jhansi) (Saturday, 04 February 2012 04:11)

  bahut kuchh seekhne ko mila hai, dhanyawad, hamen sach much achhe kaam ko bina vilamb ke kar lena chahie.

 • #3

  harish sethi delhi (Saturday, 04 February 2012 02:54)

  dhan nirankar sewak ji, very much motivating article hai ji. sachmuch vivek jagrit ho to KIS OR JAYEN ye samasya saamne nahin aati.

 • #2

  mohini kalra (palwal) (Saturday, 04 February 2012 02:09)

  very good article

 • #1

  sandeep verma (Saturday, 04 February 2012 01:42)

  thanks for editorial mahatma ji