Comments: 1
  • #1

    RITTIK (Saturday, 15 December 2018 04:33)

    Jiv ki Se Kaha gaya hai

Courtesy  : Satguru Souvenir 2016, published by Magazine Department of Sant Nirankari Mandal, Delhi-110009