<> ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ.. <>


ਕਵਿ : ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ "ਜੀਤ"

Click Here to SUBSCRIBE
Click Here to SUBSCRIBE