Uploaded on 10th January, 2011ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ - ਤੂੰਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ.

loZ lka>hokyrk ds vxznwr o

ekuork ds vorkj & Jh xq#ukud nso th

 

fgUnq dgs rks ekfj,] eqlyeku Hkh ukWa;]

iat rr nk iqryk] ukud esjk ukWaoA

 

bl :i esa viuk ifjp; Hkyk dkSu nsrk gS ?tjk dYiuk djds ns[ksa fd cpiu esa gh okLrfod ^lPps lkSns* dk eeZ le> pqds] fnO; vkRek vkSj viuk ifjp; ns jgs gSa] ek= ikWap rRoksa ds iqrys ds :i esaA ;g rks fouezrk dh ijkdk"Bk gSA

 

HkkjrHkwfe dk ;g lkSHkkX; gS fd ;gkWa ix&ix ij ,sls ekuojRu fc[kjs iM+s gSa tks viuh vkfRed fnO;rk ds izdk'k ls fo'o Hkj dks izdkf'kr fd;s gq, gSaa izkr% Lej.kh; Jh xq# ukud nso th egkjkt] ,slh gh fnO; foHkwfr gSa] tks vius lgt thou ls viuh f'k{kkvksa dks tulk/kkj.k ds chp Qsykrs jgsA

 

Jh xq# ukud nso th dk tUe 15 vizSy lu~ 1469 bZ] esa dkfrZd iwf.kZek ds fnu ykgkSj ls iUnzg dksl nwj ryoaMh uked xkWao esa gqvk FkkA bl LFkku dks vc ^uudkuk lkgc* dgk tkrk gSA ukud th ds firk egrk dkyw pUn iVokjh ds ?kj ekrk r`Rrk th ds mnj ls gqvkA fdonUrh gS fd tUe ds le; vke f'k'kqvksa dks HkkWafr ukud jks;s ugha gS] cfYd gWal jgs FksA mudh tUei=h ns[kdj T;ksfr"kh us dgk Fkk& “bl ckyd ds pj.kksa esa lkjk lalkj >qdsxkA fgUnw vkSj eqlyeku& nksuksa leqnk;ksa ds yksx bldk vknj djsaxsa” buds firk csnh [k=h Fks rFkk gkfde jk; cqykj ds iz/kku deZpkjh FksA

 

ukud dk i<+us&fy[kus esa fcYdqy eu ugh yxkrk FkkA firk us le>k fd iq= fof{kir gks x;k gSA bykt ds fy, oS| cqyk;k x;k rks ukud us oS| ls dgk] “ge rks vius bZ'oj ds Hkä gSaA rw fdls nok fiyk,xk?” os izpfyr deZdkaMksa ds fo#) FksA tc muds ;Kksiohr /kkj.k djkus dh rS;kjh gqbZ rks mUgksausa iafmr th ls dgk& “n;k Hkko dh dikl ls lUrks"k dks lwr dkrdj] mlesa lR; ikyu dk cV nsdj] lnkpkj dh xkWaB nh tk;s rc vlyh ;Kksiohr rS;kj gksrk gSa ;fn ,slk tusÅ vkids ikl gks rks vki Hkh /kkj.k dfj, vkSj eq>s Hkh igukb,A”

 

,d ckj firk us ukud dks pkyhl #i;s nsdj dqN lkeku ykus ds fy, cktkj Hkstk vkSj dgk & “[kjk lkSnk djuk rkfd dqN ykHk gksA” ,d ukSdj ds lkFk ukud ykgkSj ds fy, jokuk gq,A ekxZ esa rhu fnu ls Hkw[kh&I;klh lk/kqvksa dh ,d Vksyh fey xbZA mUgksaus mu lk/kqvksa dks Hkkstu djkus esa gh lkjs #i;s [kpZ dj fn;s vkSj [kkyh gkFk ?kj ykSV vk,A ?kj ykSVdj mUgksaus firk th dks lc gky lquk;k vkSj dgk fd tks lkSnk vkt eSaus [kjhnk gS mlls vf/kd [kjk vkSj ^lPpk lkSnk* vkSj dksbZ ugha gks ldrkA bl izdkj mUgksaus vius firkth dks ekuo ek= dh lsok dh egÙkk le>k;hA

 

bl ckr ij firk th cgqr Øq) gq, blls budh cfgu ukudh th dks cgqr nq[k gqvk D;ksafd os vius HkkbZ dks cgqr izse djrh FkhA laor~ 1541 esa ukudh th vius ifr t;jke th dh vkKk ls vius HkkbZ ukud th dks Hkh lqyrkuiqj esa vius ?kj ij gh ys vk;haA ;gkWa lc yksxksa ds dgus ij laor~ 1542 esa ukud th us uokc nkSyr [kkWa yksnh ds eksnh[kkus dh lsok laHkky yhA laor~ 1544 esa 24 tsB dks vkidk fookg HkwypUn th dh lqiq=h lqy{k.kh nsoh th ds lkFk gqvk] ftuls vkids nks iq= ckck Jh pUn vkSj ckck y{eh nkl mRiUu gq,A cM+s iq= Jh pUn th us mnklh lEiznk; dks tUe fn;kA

 

;|fi ukud th eksnh[kkus esa lsok djrs Fks] rFkkfi eu mudk bZ'oj dh vksj gh jgrk FkkA fdruk gh lkeku vki dbZ ckj eq¶r ckWaV fn;k djrs Fks] ijUrq bl ij Hkh fglkc&fdrkc lc Bhd jgrkA dksbZ lkeku] tkWap djus ij dHkh ?kVk gqvk ugha fudyrk FkkA ,d fnu laor~ 1554 esa vkVk rksyrs le;] ,d] nks] rhu fxurs gq, tc rsjg ij igqWaps rks ^rsjk* vFkkZr~ EkSa ^rsjk gwWa* ds HkkokFkZ esa ,sls rYyhu gq, fd lekf/k yx x;h vksj rsjk&rsjk dgrs&dgrs lcdk lc vkVk rksy MkykA

 

yksxksa ds f'kdk;r djus ds ckn uokc dks ;g ?kVuk irk pyh rks gSjku gks x;k vkSj lskpus yxk fd bl rjg rks og cckZn gks tk,xk ckn esa tkWap dh x;h rks iwjk lkeku lgh fudyk cfYd lkr lkS vkB #i;s xq# th ds gh cdk;k fudys] ftUgs muds dgus ls nhu&nqf[k;ksa esa ckWaV fn;k x;k ysfdu ukud th us fQj og ukSdjh NksM+ nhA okLro esa ukud vc dsoy ukud gh u jg x;s Fks] og ukud ls vc xq# ukud gks pqds FksA vius fpr esa fopkj dj vkius fu'p; dj fy;k fd vc eq>s vius vUr% izdk'k }kjk txr ds vU/kdkj dk fouk'k djuk gSA ;g Hkh lksp fy;k fd ?kj cSBdj mins'k djus ls lalkj dk iw.kZ midkj ugha gks ldrk blfy, }s"k&bZ";kZ] oSj&fojks/k vkfn dh izp.M vkx ls tyrh gqbZ l`f"V dks bZ'oj ds ve`r uke dh o"kkZ }kjk 'kkfUr iznku djuh gksxhA ;g dk;Z djus ds fy, vkius ckyk o ejnkuk dks lkFk ysdj laor~ 1554 esa ns'kkVu vkjEHk dj fn;kA

 

Jh xq# ukud nso th pkj ;k=k,a izfl) gSA izFke ;k=k esa xq# th igys ,seukckn x;s vkSj ogkWa ds ,d c<+bZ HkkbZ ykyks ds ?kj jgdj NqvkNwr dk Hkze nwj fd;kA HkkbZ ykyks dks 'kq) Jethoh le>dj mlds ?kj esa eksVs vukt dh jksVh [kkbZ] fdUrq efyd Hkkxks ds ;K esa u x;s] u ml dk lqLoknq Hkkstu [kk;k] D;ksa fd og /ku ikiksa }kjk vftZr FkkA xq# th dk vk'k; tkudj efyd Hkh mudk f'k"; gqvkA ,seukckn ds ckn rk# uked ,d Hkä vkids n'kZu dks vk;kA mldh vlk/kkj.k cqf)eÙkkiw.kZ ckrsa lqudj xq# th cksys] “HkkbZ! rqe gks rks NksVh mez ds ijUrq ckrsa djrs gks cM+s&cw<+ksa dh lhA

 

HkkbZ rk# mlh fnu ls ckck cqM~<k ds uke ls izfl) gks x;sA fQj xq# th dq#{ks= gksrs gq, gfj}kj igqWaps vkSj ogkWa ds i.Ms&iqjksfgrks dks vkius fofp= <ax ls le>k;k fd firjksa dks ty nsuk vKku dk lwpd gSA ikuhir] nsgyh] ihyhHkhr] dk'kh] iVuk] x;k vkfn LFkkuksa esa lPps /keZ dk izpkj djrs gq, txUukFk iqjh igqWaps vkSj djrkj dh lPph vkjrh dk mins'k fn;kA ;gkWa ls xq# th :gsy[k.M ds jkLrs gksrs gq, laor~ 1561 esa iatkc okfil igqWapsA

 

nwljh ;k=k ¼l- 1561&1568½ xq# th us if'pe dh vksj dhA fcyksfpLrku gksrs gq, eDdk igqWaps vkSj ;g lUns'k fn;k fd ijekRek gj fn'kk esa gS blfy, fdlh ,d fn'kk esa ijekRek dks lhfer le>uk mfpr ughaA ;gkWa ls enhuk equOojk tkdj jkse] cxnkn] bZjku vkfn esa lR; lans'k nsrs gq, da/kkj] dkcqy vkfn esa lR; uke dk lnqins'k nsrs gq, glu vCnky fuoklh oyh da/kkjh dk vfHkeku pwj fd;kA

 

pkSFkh ;k=k ¼laor~ 1572&1579½ esa] vki us fljekSj] x<+oky] gsedqaV] xksj[kiqj] flfDde] HkwVku] frCcr vkfn LFkkuksa ij ^okgsxq#* ijekRek dh vuU; mikluk n`<+ djk;hA blh ;k=k esa la- 1578 esa] ckcj ds vkØe.k ds le;] vki dks Hkh fnYyh ds ckn'kkg fldUnj yks/kh }kjk dSn dj fy;k x;kA ogkWa igys gh vusd lk/kq&lUr ekStwn FksA xq# th rFkk vU; lUrksa dks rhu eu vukt ihlus dks ns fn;k x;kA lk/kq&lUr ;g ns[kdj ?kcjk;s ijUrq xq# th us mUgsa cs[kVds lksus dks dgkA dgrs gSa fd vxy fnu losjs T;ksa gh xq# th us ,d 'kCn xk;k] lHkh pfDd;kWa Lor% gh pyuh 'kq# gks x;haA ;g lekpkj tkudj ckn'kkg Lo;a ?kVukLFky ij vk;k vkSj lc dqN viuh vkWa[kksa ls ns[kdj pfdr gks x;kA mlus xq# th ls {kek ;kpuk dh vkSj lcdks rqjUr fjgk dj fn;kA ckn esa bczkfge yks/kh us Hkh ,d ckj mUgsa tsy esa Mkyk ijUrq xq# th dh f'k{kk ls izHkkfor gksdj ckcj us xq# th rFkk muds lkFk dSn vU; lc lk/kqvksa dks NksM+ fn;kA

 

cxnkn ds [kyhQk dks Hkh xq# th us le>k;k fd vikj /ku&nkSyr ejus ij mlds lkFk ugha tk,xhA [kyhQk dh vkWa[k [kqy xbZaA mlus viuh lkjh nkSyr xjhcksa esa ckWaV nhA fonk gksrs le; mlus xq# ukud dks ,d pksxk HksaV fd;kA dgrs gS og pksXkk vc Hkh Msjk ckck ukud esa lqfj{kr gSA

 

xq# ukud nso th ds mins'k nsus dk <ax fofp= rFkk uohu FkkA os bl <ax ls mins'k nsrs Fks tks fctyh dh rjg vlj djrk FkkA eDdk igqWapdj xq# th dkck dh vksj iSj djds lkS x;sA tc dkth Øksf/kr gqvk rks xq# th us dgk& “HkkbZ [k+Q+k gksus dh D;k ckr gS] ft/kj vYykg dk ?kj u gks vki esjs iSj m/kj dj nhft;sA” dg+rs gSa d+kt+h us xq# th ds iSj ft/kj dks fQjk,] dkck Hkh m/kj gh fQj x;kA ,slk y+xrk gS fd xq# th ds okD; ls dkth dk Hkze nwj gqvk vkSj mls ,glkl gks x;k fd vYykg rks gj dgha gSA

 

la- 1579 esa 25 o"kZ Hkze.k djus ds ckn xq# th djrkjiqj jkoh esa ¼ftls mUgksaus la- 1561 esa Lo;a vkckn fd;k Fkk½ jgus yxs vkSj Hkfä jl ds lnkozr ds lkFk&lkFk vUu dk yaxj Hkh lc yksxksa ds fy, tkjh dj fn;kA blh o"kZ xq# th ds ekrk&firk dk Hkh nsgkUr gqvkA

 

laor~ 1587 esa vki vpy oVkyk vkSj eqyrku x;s ogkWa fl)ksa ls xks"Bh dh vkSj mUgsa ijekRek ds ekxZ ij yxk;kA

 

;g crykus ds fy, fd xq#in dk vf/kdkjh dksbZ Hkh egku O;fä gks ldrk gS] xq# th us viuh xíh ,d ;ksX; f'k"; Jh vaxn th dks nh vkSj ¼blds i'pkr~½ 23 vklkst ¼lqnh 10½ la- 1596&22 flrEcj lu~ 1539 dks czã esa lekWa x;sA vkidh ¼'kkjhfjd½ vk;q 70 o"kZ 5 eghus 7 fnu dh gqbZA tiq th] iêh;vkjrh] vksadkj] fl)xks"Bh vkfn vkidh jfpr ckf.k;kWa gSaA tiq th lkfgc esa mUgksaus fy[kk gS&

 

bd vksadkj lfruke djrk iqj[kq fujHkm fujoSjA

vdky ewjfr] vtwuh] lSHka] xq# izlkfnAA

 

ijekRek dh fo'ks"krk,a crkrs gq, dgrs gSa & ;g ,d gSA bldk uke lR; gSA lcdk drkZ gSA fuHkZ; o fuoSZj gSA ,slh ewfrZ ftldk vdky ugha vFkkZr~ eqR;q UkghaA vtwuh vFkkZr~ ;ksfu;ksa esa ugh vkrkA lSHka vFkkZr~ Lo;aHkw ¼Lo;a mRiUu½a ;g xq# dk izlkn gS vFkkZr~ xq# dh d`ik ls izkIr gksrk gSA

 

Jh xq# ukud nso th dk bZ'oj esa vVy fo'okl FkkA os nwljksa dh lsok djus ij Hkh tksj nsrs FksA lHkh bUlkuksa dks ,dleku ekurs FksA os dgk djrs Fks&

 

tkigq tksfr u iwNgw tkrh] vkxS tkfr u gsA

 

vFkkZr~ tkfr O;oLFkk O;FkZ dh ckr gSA T;ksfr O;oLFkkgh Js"B] vkfRed ,d ijekfFkZd gSA blh ls yksd&ijyksd izdkf'kr gksrs gSaA

 

Jh xq# ukud nso fl[k iUFk ds izFke xq# FksA muds ckn ukS xq# vkSj gq,A fl[k iaFk ds ikWapos xq# Jh xq# vtqZu nso th us xq# ukud nso th ,oa vU; xq#vksa&lUrksa dh okf.k;ksa dk laxzg fd;k tks ^Jh xq# xzUFk lkfgc* ds uke ls izfl) gSA v/;kRe txr esa bls cgqr lEekfur n`f"V ls ns[kk tkrk gSA

 

ewyr% Jh xq# ukud nso th ekuork ds elhgk Fks rFk uj&ukjh dks leku ekurs FksA mUgksaus /keZ o tkfr;ksa ds Hkzeksa dks euksa ls fudkydj lka>hokyrk ds Hkko dks egÙkk nhA os fo'kq) v/;kRe ds izrhd FksA muds egku vkpj.k ls lekt lq/kkj Lor% gh gksrk pyk x;kA os rks izHkq ds vUkU; mikld vkSj leFkZ ln~xq# FksA

 

dfri; yksx ;g Hkh ekurs gSa fd Jh xq# ukud nso th dks Lor% gh Kku izkIr gqvk Fkk] vFkkZr~ mudk dksbZ xq# ugha Fkk ysfdu mUgksaus Lo;a dgk gS &

 

dgq ukud xqj fcu ugha lw>S]

gj lktu lcds fudV [kM+kA

 

dgrs gSa fd ijefirk ijekRek rks lcds fudV [kM+k gS ysfdu xq# fcuk bldk Kku ugha gksrkA blls ,slk yxrk gS fd vo'; mUgsa Hkh fdlh xq# ls czãKku dh nkr izkIr gqbZ gksxhA dqN fo}ku ;g Hkh ekurs gSa fd muds xq# dk uke lUr js.k FkkA rdZ rks blh rF; dks leFkZu djrs gSaA

 

 

;FkkFkZ pkgs tks Hkh gks] ;g ckr fuf'pr gS fd Jh xq# ukud nso th us deZdkaMksa o vkMEcjksa esa QWals yksxksa dks ,d vdky iqj[k ¼ijekRek½ ls tksM+kA tkfr&/keZ&lEiznk;fofgu ekuo lekt dh LFkkiuk dhA mUgksaus ftl ekuork ds fy, fujUrj iz;kl fd;s vkt Hkh mlds fy, dk;Z fd;s tkus dh cM+h vko';drk gSA

 

Source Book : Hamare Sant Mahapurush, writer : Ram Kumar Sewak, Delhi

 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ, कृपया अपने विचार सांझा करें.
Comments: 8
 • #8

  Ashu Kukkar (Wednesday, 25 January 2012 07:27)

  nice & true

 • #7

  link to fonts (Saturday, 14 January 2012 23:35)

  http://www.maanavta.com/fonts/

 • #6

  paramjit singh (Saturday, 14 January 2012 19:23)

  plz send link for troodon devnagri fonts

 • #5

  Hindi Font : TROODON DEVNAGRI (Wednesday, 11 January 2012 11:34)

  Hindi Font : TROODON DEVNAGRI

 • #4

  paramjit singh (Wednesday, 11 January 2012 10:51)

  i can't read which fonts are used

 • #3

  Harkirat Singh, Delhi (Wednesday, 11 January 2012 02:49)

  ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ (ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ : 1421 )

 • #2

  harsimrat, khanna ludhiana (Tuesday, 10 January 2012 02:10)

  bahut wadhiya ji, sikh panth baare hor v mateiral pao ji.

 • #1

  Pirthipal Singh, Moga, Punjab (Tuesday, 10 January 2012 02:09)

  Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru Satnam Waheguru

Free Hit Counters
Click Here to SUBSCRIBE
Click Here to SUBSCRIBE